top of page

רשיון בוחן טכני לכלים תחרותיים

"בוחן כלי תחרותי" הינו תפקיד מרכזי בתחום הטכני של הספורט המוטורי.

הבוחן הינו סמכות עצמאית במרוץ, המופעל מכוח חוק הנהיגה הספורטיבית, והוא נדרש לפרש את החוק, התקנות והכללים הטכניים במישרין, ולפעול לאורן באופן עצמאי.

כוחו של הבוחן ניתן לו ישירות מהרשות לנהיגה ספורטיבית, ובאירועים הוא משמש כ"זרוע" שלה באכיפת וקיום הבטיחות הטכנית, וההתאמה הטכנית של הכלים התחרותיים.

הבוחן גם מוסמך להכין ולאשר כלים תחרותיים בפעם הראשונה (כשהם "נולדים"). הבוחן לומד את הדרישות הטכניות ומלווה את תהליך בניית הכלי התחרותי, הפיכתו מכלי תחבורה לכלי תחרותי.

הקורס כולל כ100 שעות לימוד, חלקן עיוניות וחלקן מעשיות, סדנת התנסות בסדנא לבניית כלים תחרותיים, השתלמות ריתוך, מבחנים עיוניים ומבחנים מעשיים, ודרישה למספר "אירועי התנסות" (סטאג') טרם קבלת תעודת הבוחן והסמכה סופית.

decorative file 22.png
one step 2.png
bottom of page